Privacy Statement

Privacy statement
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MF Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft worden behandeld volgens aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Om onze website en de daaraan verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient de MF Groep en de daaronder vallende bedrijfsonderdelen (verder te noemen MF Groep) in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken.

Doeleinden registratie gegevens

Als u zich via onze internetsite bij de MF Groep wilt inschrijven, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde: Werk voor u te vinden en de diensten die door de MF Groep via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren; Het gebruiksgemak van de website van de MF Groep te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren; U te kunnen informeren over de dienstverlening van de MF Groep.

Gegevensverwerking
Onze website bevat links naar websites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacy statement gelden. De MF Groep is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gelieerde hulppersonen
Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft u de MF Groep toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

Verstrekking gegevens aan derden
Teneinde werk voor u te vinden, stelt de MF Groep de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan de MF Groep uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. De MF Groep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. De MF Groep zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Gebruik van 'cookies'
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij de MF Groep inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw bewaarde vacatures terugzien. Indien u niet wilt dat de MF Groep een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite. Ter verbetering van onze dienstverlening via de website houden wij gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

Beveiliging
De MF Groep heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Verwijderen gegevens
U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met de betreffende vestiging van de MF Groep. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacy statement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact opnemen met de MF Groep, telefoonnummer (050) 599 14 90.