Privacystatement werkgevers

MF en persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MF respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om onze website en de daaraan verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dienen MF en de daaronder vallende bedrijfsonderdelen (verder te noemen MF) in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonsgegevens te verschaffen, zullen wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement. Hetzelfde geldt wanneer u persoonsgegevens op de website achterlaat.

Wie zijn we?
De volgende labels zijn gebruikers van deze Privacy Statement. Zij zijn de verantwoordelijken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die per 25 mei 2018 geldt.

MF Uitzendbureau BV
Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

MF Uitzendbureau Industrieel BV
Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

MF Uitzendbureau Horeca BV (ook bekend als MF horeca personeelsdiensten)
Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat:
- wij besluiten dat wij zaken met u willen doen
- u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening
Tevens verzamelen wij de gegevens uit persoonlijke contacten met u.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties?
Hieronder verstaat MF de contactgegevens van zakelijke relaties voor de uitvoering van de dienstverlening van MF, waaronder mede begrepen bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie van personeel en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

MF verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen eveneens voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om een zakelijke relatie te onderhouden.

Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit uw overeenkomst van opdracht met MF;
  • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor MF om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
MF verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

  • namen
  • contactgegevens
  • emailadressen
  • telefoonnummers
  • functies van contactpersonen

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
MF kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van haar volledige dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere onderdelen van MF, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin MF hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel, rechterlijk vonnis of wettelijke plicht. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. MF heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Tenzij wettelijk anders is voorgeschreven verwijderen wij de persoonsgegevens 2 jaar na het laatst jaar waar wij met u zaken hebben gedaan.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht MF te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die MF van u verwerkt. Ook kunt u om aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens uit het MF systeem vragen of verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.

Daarnaast heeft u het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en heeft u het recht om uw gegevens te laten overdragen door MF.

Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u een mail sturen naar ictsupport@mf.nl. U dient dan zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. MF streeft ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen krijgt u een bericht waarom wij hieraan niet kunnen voldoen. Ook kunnen wij u om nadere informatie vragen voordat wij definitief een beslissing nemen op uw verzoek.

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MF, dan kunt u contact opnemen met de vestiging die u heeft bemiddeld of u kunt een email sturen naar ictsupport@mf.nl.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan uw contactpersoon bij MF of via ictspport@mf.nl.

Wijzigingen
MF kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van MF. Deze versie is opgesteld in december 2019.

Hoofdkantoor MF Uitzendbureau

Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

050 599 14 90
hoofdkantoor@mf.nl